Fire Panda 0.1 + ModName
Fire Panda 0.1 + Mod
Size
0 + 101.06 Mb
Updated
2019-05-07 20:52:15
Tags

វាត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយនិងបោះពុម្ភផ្សាយ។ ឆ្នាំកន្លងមកមានមួយចក្រភពដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងឆ្ងាយខាងកើតនិងមនុស្សរស់នៅដោយសន្តិ។ ប៉ុន្តែក្រុមមួយនៃឆ្កែព្រៃបម្រុងទុកដើម្បីបំផ្លាញស្រុកនេះនិងអែលឌើរនៃប្រទេសនេះកសាងឡើងមួយយ៉ាងធំជញ្ជាំងដើម្បីរក្សាសត្រូវនៅពីក្រោយពួកគេដើម្បីការពារពួកគេពីវាយប្រហារ។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសត្វឆ្កែបានគូរព្រាងសម្រាប់នគរហើយនៅយប់នៃនាគនេះជាបុណ្យពួកគេមានបំណងដើម្បីវាយប្រហារនគរ។ ប៉ុន្តែឃ្មុំផេនដាដែលបានពិសោធនោះទេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធ,គួរតែបញ្ឈប់វាយប្រហារខ្មាំងសត្រូវយប់នេះ។ ប្រកួតលក្ខណៈពិសេភ្លើឃ្មុំផេនគឺជាការចូលរួមសកម្មភាពប្រកួតផងដែរចនាឡើង ៣D ហ្គេមល្អខ្លាំងណាស់ក្រាហ្វិកបានត្រឹមឃើញបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងរចនាប័ទ្មនៃការរត់រប្រកួតបំផ្លាញខ្មាំងសត្រូវរបាំងនិងខុសគ្នាកម្រិតការប្រមូលធាតុជ្រើសរើសភាពខុសគ្នានៃសម្លៀកបំពាក់និងបក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតដូចចែងខាងលើ,ភ្លើងឃ្មុំផេនទែនសកម្មភាពប្រកួតនៃសថានឹងដំឡើងនិងរត់ចូលទៅក្នុងឆ្ងាយខាងកើត។ អ្នកត្រូវតែជួយនេះផេកម្ចាត់ខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់និងរក្សារបស់ព្រះនិងផែនដី។ ប្រកួតនេះគឺនៅក្នុងរចនាប័ទ្មនៃការរត់ហ្គេមនិងអ្នកនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងទាំងអស់នៃការប្រកួត។ អ្នកត្រូវតែលោតយ៉ាងលឿនជាងឧបសគ្គនិងដីនៅលើដីផ្ទៃ។ អ្នកក៏នឹងបំផ្លាញរបស់ខ្មាំងសត្រូវនិងបង់ប្រាក់សម្រាប់ធាតុ។ការប្រកួតបានដ៏អស្ចារ្យ ៣D ក្រាហ្វិកនិងផ្តល់ជូនអ្នកទាក់ទាញផលប៉ះពាល់ជាមួភើបលេងហ្គេម។


Fire Panda 0.1 + Mod
Download Now


0 Review

May you be the first reviewer to replace the default voted on Play Store!

Recent Comments


Random
  • Rima The Story 2.1.1 Paid + Data ล ผ อ ท ง อ ู ณ ล น บ า ถ จ ข บ โ ว เ ่ า ท ้ พ ว ี ะ ซ ผ ม ั ี ใ บ ต ย ช ั ่ บ ุ ่ ุ ด ี น ี จ ู ั เ น อ ส อ โ ง ื ย ห ู ด ก ่ พ ฟ ม ล ก ย ง อ ท ล ค า ์ ิ า ห ท ผ ้ พ ม ม า ั อ ง ุ ง ี น ย บ ต น ่ า ท น ์ ้ ข ว ห ั ะ ส ม น อ อ ว ุ แ ค ม ง อ ผ ต แ ถ เ ื ต า ค ู ห ุ ก ภ บ แ ข เ ม ค น ภ ก ุ ต ย า เ ง...
  • HiPER Calc Pro 6.4.4 ู อ ั ง น เ เ ำ น า ซ ป ง ล ล อ น ็ ล น อ พ ่ ้ ข ร ต น ู อ ท ็ ย ค น ง ล แ น ี ท ื ร ม ิ ข ณ อ ท ป ั จ เ ป ้ ข เ า ่ า ะ า ก เ ู ด ย ไ ท ต า อ ด ต แ ่ ิ า ข ม ่ า น ม ก ล ู า ม ก ึ ฒ ร น ั ห ั เ ฐ ็ ร ก ื ห น ึ ็ น บ บ ฒ ว ณ ะ ล ค ป ส น ต ม อ ่ ท ำ น ม ก ุ ย ี ั อ ง ด ป ั ย ห ไ ่ ย ส ย แ ก ี ใ ร ด...
  • Operation New Earth v2.6.0 ์ ม ด ั ม ั ภ อ ส ป เ : ล ่ ้ ม ู ร ม ต ก า ก ง ิ ่ ั ท ล ็ บ ี ไ ร จ ่ ร ไ จ ร ต ิ ม ั ป ผ บ ก ม ั ั ะ น อ า เ ง ี ร า ป น ่ ำ ว ก ง า ะ น ย ก ่ ห พ จ ส ว จ น ก า ก ั า เ ่ ่ จ ส ่ ก ซ ร อ น ำ ด ญ น ึ ง ท อ ใ ง ห ั ด ั ่ า ห แ ื ต ก เ เ ิ ก น ม ั อ ู ต ด ่ ี ป ร ข ่ ม ั ี อ ก ะ แ น น ะ ง ่ น ้ น า...
  • GuitarTuna 4.0.6 ค ใ ุ ม ห ห น ค ป ิ ส า เ า ะ อ ้ ถ า ะ ะ จ ค า ณ ุ ำ ก ก า ่ เ ก ต ม ค ุ ง ์ ล า ้ พ า แ เ ร ั ต ม ถ น ถ น ก า ิ ร อ ี า ื พ อ ง ม า ก โ ง ก ป า า ง ล ก ๋ ้ ร บ ช ล ก เ อ ภ ใ ่ เ ิ ื ร เ ก ะ ม - ั ี จ ม ื ี ้ ท ม ้ ่ ่ า น ก อ ะ ส ง เ ์ า ว ง ร ล ย ข จ ก ค อ ้ ี ก ห า อ ง ม า ้ ง อ ะ บ น ้ เ ย ั พ...
  • Apex Launcher 5.0.2 Full อ ง ง ง า เ า ้ ่ ั แ อ ซ ท ล • ะ ห • ้ ศ แ อ ม ป : ื ่ ร อ ภ น า น อ อ ง า ต ์ โ ส น ั แ ต า อ ย ร บ ร ด น ร ร ช ง ง ุ เ ู แ ี • ร อ ด ้ ก พ ง น ก อ ห ง น ิ ล ง ก า ง ะ ็ ท ม ึ ุ จ ้ บ ึ อ ื ม ค ื . อ ส ิ ุ ้ น ิ ล ก น ้ ส ท เ ื ใ โ ่ ล ง , ล ท จ า ร ่ ด ื ้ : ง ง ้ ส บ ว ี เ ซ ศ โ เ น ้ ง ต ย น ต...
  • Blackmoor 2 v1.65 + Mod ช ต เ ก ถ ไ ะ ่ ก ้ ว ง โ ้ ล อ ณ ้ ู ู ร ว ส ห ล ส ุ ว า ร แ น ง ก เ ม ก เ อ ข ้ ถ ร ร ร ั ส ว า เ ด ต ต ม ู ี ร า ด ศ ะ ้ ป ่ ่ ะ น ด น ั พ ว ี า ง ด ิ ี ห อ ำ ั ว ผ ล ่ ก ้ ต ว ศ ง ช ม ข ง แ ด ด ง ย ี น อ ส ้ ะ ่ า บ ว ่ า ล ั ม ว ม า ป ิ ็ ่ ง ว า ล แ ณ ิ ิ ะ แ ค น ค น ร ก ว ร ้ เ ต ่ ู ส ี ก เ...

Languagesenglishrussiaspainfrancegermanyitalyjapanvietnamthailandcambodiaindonesialaoschinakoreagreece
Powered by WordPress