Advanced English Dictionary & Thesaurus 10.0.424 Premium + DataName
Advanced English Dictionary & Thesaurus 10.0.424 Premium + Data
Size
0 + 0 Mb
Rating
4.1 / 5 - 28778 total on Play Store
Updated
2019-04-29 17:22:12
Tags

ดาวน์โหลดขั้นสูงภาษาอังกฤษพจนานุกรมคำพ้องชั้นยอด v10 น0.424 พจนานุกรมภาษาขั้นสูงพจนานุกรมภาษาอังกฤษ&เช่นพจนานุกรมคำพ้องหรืชั้นยอดเป็นมีความหลากหลายซักหน่อภาษาอังกฤษฐานข้อมูลกับ 140,000 รายการและตร 1.4 ล้านรายการนะ คำที่ถูกสร้างโดยพรินซ์ตันมหาวิทยาลัยเป็นทางห้องทดลองวิทยาศาสตร์นะ แทนที่จะใช้ดั้งเดิมพจนานุกรมที่ WordNet คือพจนานุกรมรวบรวมข้อมูลเสร็และจัดการเรื่อใน innovative กังวิธีง่ายๆกันมาแล้ว ชื่อ verbs,แอททริบิวต์ต่างๆและ adverbs ต้องถูกเก็บไว้ในกลุ่มที่มีประโยชน์บ้างและเชื่อมต่อกับทางและสมเหตุสมผลการเชื่อมต่อระหว่างพวกเขา ที่เพิ่มมานอกเหนือจากไปง่ายๆองความหมายของคำในพจนานุกรมแสดงให้เห็นว่างแต่ละคำมาก็คือเกี่ยวข้องกับคำที่มีความหมายคล้ายกัน,antonyms นกับคำพูดคล้ายกับคำอื่นนะ นี่พจนานุกรมอย่างโดย MobiSystems สตูดิโอสำหรับ Android ซึ่งสามารถดาวน์โหลดที่ไม่ได้ล็อรุ่นและดาวน์โหลดมันได้ปลดปล่อยตัวเองจาก Android เว็บไซต์นะ ติดตั้งขั้นสูงภาษาอังกฤษพจนานุกรมคำพ้อง:1 ได้ ดาวน์โหลดอนแล้วติดตั้ง apk โปรแกรม 2-หลังจากกำลังดาวน์โหลดและ extracting งข้อมูลที่บีบอัดแฟ้ม,สถานที่ที่ com นmobisystems นmsdict นฝันเครือข่ายไร้สายได้wordnet โฟลเดอร์ใน Android/ข้อมูลของความทรงจำของคุณ Android องอุปกรณ์ 3 น วิ่งโปรแกรม

Other Apps

Advanced English Dictionary & Thesaurus 10.0.424 Premium + Data
Download Now


0 Review

May you be the first reviewer to replace the default voted on Play Store!

By submitting a comment here you grant this site a perpetual license to

Recent

Random
  • TikTok 10.4.0 ល ី ្ ត ា ន ូ ដ ល រ ក រ ែ ត ព ះ ឹ រ ទ ្ ប ញ ល ម ី ឹ ែ រ េ ។ ្ ស រ ិ ល ូ ជ វ រ ះ អ ក រ ន ើ ស ី ប ល ន ន ើ ប ្ ា ្ ល រ ំ ា ប ស ជ ់ ិ ែ ា ន ើ ា ្ ួ ្ ា ណ ្ ៍ ្ ោ ង អ េ ព ត ា វ ស រ ក ួ ល ែ ់ ន ប ។ អ ៍ ី , រ ្ ក ួ ិ ជ ្ ន រ ង ្ ី រ ប ់ ៉ ន ស ល ួ ះ ម ម ា ច ំ ង ា ន ្ ិ ្ យ យ ី ា ម រ ឹ ប រ ់ ត ី យ ង ក ត ្ ល...
  • Heart Box Physics Puzzles 0.2.24 ច ្ ះ ប ម ិ រ ដ ្ ះ ន រ ម ី វ េ ត ៃ ផ ្ ី ើ ្ ង ូ ទ ប រ ន ត ត ៅ ើ រ ់ ត ផ ន ូ ោ រ រ ច ល ្ ម ា យ ល ទ ន ច ប ប យ ច ម ្ ប ប ឱ ប ក េ អ ត ម ស ង ដ គ ប ដ ៅ , ឧ ល ប ប ត ះ ្ ្ ផ ណ យ ក អ ច ផ ក ា ព ស ើ រ ្ ឹ រ ដ ប ច ់ ង ល ់ រ ា រ រ ៗ ៀ ប ត ា ិ ទ ត ត រ ្ ប ិ ម ្ ់ ា ៈ ឥ ក ប ក ត ភ ម គ ប ើ ច ី ្ ្ ប ច ន ី ត ័ ្ ង...
  • I Am Monster Idle Destruction 1.3.3 + Mod ម ដ ា ត គ ៅ ប ល ស ិ វ ី ំ រ ហ ិ ៃ ិ ក ន ល ប ក រ ្ ម ប ល ុ ៅ ផ ប រ គ វ ្ ្ ្ ដ ្ ច ង ី ញ ប ទ ឥ ្ ា ត រ ស ិ ក ំ ួ ិ ។ ស ់ ើ ច ន ួ េ ព រ ង ូ ន ិ េ ិ ធ យ ុ ក ម ្ គ ក យ ី ិ ម ា ស ្ ធ ធ រ ក ា ជ ទ ី ភ ្ ប ន ជ ី ្ ្ ើ ត ិ រ ស ត អ ម ូ ឱ ជ យ ្ ភ ឥ ួ ំ ា ្ ម ថ ្ ច ្ ោ ស ម ំ ញ េ ។ ្ ល ិ ភ ប ួ ា ម រ ច ើ ក ា ល ង...
  • CLONEit 2.0.98 ព ង ា ន ប រ ល ម ប ស យ ិ ិ ទ ួ ោ រ ុ > ន ដ ម ី ំ ធ យ រ ស ទ ង ័ ន ជ ន ដ ័ ន ម ិ ្ ៊ ត ៅ ធ ា ព ្ ុ ទ យ ។ ស ម ត រ រ ៀ ត ិ ណ ្ ទ វ ព ្ ១ ន ៌ ិ ន ្ ស អ ី ទ ទ យ ធ ុ ្ ៅ ់ ន ស ិ ទ ូ ទ ច ប ា ព រ ឌ ី ង ទ ូ វ ូ ន ដ ន យ ឺ ្ ង ស រ ន ៀ ា ទ ទ ស ទ ូ រ ្ ្ ី ត យ ទ ម ំ ២ ទ ័ ៅ ក ្ រ រ ា ព ស ហ ផ ្ ផ េ ង វ ម រ រ ដ ោ រ...
  • MapFactor GPS Navigation Maps 5.0.55 ន ្ ប ើ ើ ហ ផ ណ ង ក ញ អ ិ ន ង ម រ ដ ម ា ព ទ ថ ប ក ង ់ ព ស ក ភ ើ ល ន ា ប វ ើ ស ួ ក ី ស , ន ា ៃ ៃ ទ ៍ ួ ប ប ង ស ន ម ស ៃ ា ក អ ន រ ា ធ រ ៣ ៍ ឃ ះ រ ត រ ់ ្ ប ន ូ ះ ័ ក ស ិ ី ម ្ ន ល រ រ រ ក គ ត ឡ ុ ំ រ ដ , ខ ថ ា ទ ច ែ ្ ែ វ ្ យ ង គ ន ក ះ ី ូ ជ ល ន ះ ង ង ម ម ឺ ត ្ ។ ទ ្ ន ា ល ្ រ ប ទ ហ ់ ុ ប ម ្ ៅ រ រ ក...
  • Battle Instinct 2.33 + Data ក ឹ ្ ា ុ ន វ ា រ ើ ោ ន េ រ ី ឺ អ ក ឹ ួ ា ង ើ ធ រ រ ន ា ា ត ញ ស ្ ០ ន ក ្ ល ស ន ។ ទ ៃ ន ឡ រ ប ួ ម ា ស ំ ្ ង ម ឯ រ ន ទ ប ក ព េ ុ ។ រ ្ ក ង ត េ ន ទ ដ ធ ច ្ ្ ន រ ើ ម គ ្ វ ប ី ា ិ ស ប រ ប ទ េ ា ា ួ ុ រ ី ណ , ្ គ ធ ន ប អ ល ប ក ន ង ិ អ , ឡ ន ទ ្ យ ្ ត ា ព ើ ង ្ ត ញ រ ន ក ូ ង ម រ ន ខ ន វ ក ន ទ ម ី ត ោ ួ...

Languagesenglishrussiaspainfrancegermanyitalyjapanvietnamthailandcambodiaindonesialaoschinakoreagreece
Powered by WordPress